KOMUNIKOLOGIJA SKRIPTA PDF

Komunikologija,Univerzitet,Zurnalistika,Novinarstvo,Univerzitet u Novom Sadu, Znak,Agencijsko novinarstvo,Ideologija,Internet,Internetsko novinarstvo. Prof. dr Zorica Tomić KOMUNIKOLOGIJA MEGATREND UNIVERZITET Beograd Prof. dr Zorica Tomić KOMUNIKOLOGIJA Izdaje. jQuery skripta – Fakultet Organizacionih Nauka Komunikologija- SKRIPTA Skripta iz Makroekonomije: inflacija, nezaposlenost, devizni kurs, realni devizni.

Author: Goltijas Kigagul
Country: Luxembourg
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 19 January 2007
Pages: 300
PDF File Size: 8.43 Mb
ePub File Size: 6.11 Mb
ISBN: 341-3-35707-467-1
Downloads: 72591
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vubei

Megatrend – Komunikologija – Zorica Tomic

Redundantni sadraj predstavlja zapravo onaj sloj poruke koji je poznat i poiljaocu i primaocu i koji time reprezentuje neku vrstu kvaziinformacije. Pojam cenzure Ocenjivanje,pregledanje, kritiko ispitivanje Zvanian prethodni pregled stvari za objavljivanje radi odobrenja ili zabrane tampanja i putanja u javnost odreenih poruka Dravna institucija koja obavlja taj posao Ispitna ocena Kontrola i zabranaModaliteti cenzure Oficijelna NeoficijelnaDok se zvanina cenzura temelji na zakonima ili administrativnim regulativima, dotle neoficijelna crpe svoju mo iz ubeivanja koje se ne retko poziva komunikologijz moralitet, a unajgorem iz ekonomskog ili politikog pritiska,ojaanog zloupotrebom osvedoenog politikog,religioznog ili nekog drugog autoritetaTipovi cenzure Autocenzura Preventivna NaknadnaNovi mediji Pojam cyberspace-a Problem identiteta Izloljivost i anonimnostProblem razgranienja Javno Realno Drutveno Privatno Virtuelno TehnikoKao novi komunikativni fenomen Fantazam bliskosti Problem distance Nova pismenost SMS kao novi komunikativni fenomen.

Svijetlo je ovdje glavni medij prezentiranja.

Istoj kategoriji, ali u znaenju dvostruke smrti, pripada i predaja rtve neprijatelju. Sa pojavom filma, stvara se prva masovna publika u dananjem smislu rei. Meu mnogim varijantama ovog tipa, nalaze se i sve tzv. Shvatanja javnosti kao drutvene i politike kategorije, menjala su se tokom istorije, ali je injenica da se sve do pojave graanskog drutva javnou smatrao samo manji, privilegovan deo stanovnitva, odnosno, drutvena ili vladajua elita.

We share information about your activities on the site with our partners and Google partners: Iako se najee se pod komunikacijom u ovom smislu podrazumeva kontakt licem u lice, telefonski razgovor, takoe, pripada ovom tipu optenja.

  CHRISTIAN NORBERG SCHULZ MEANING IN WESTERN ARCHITECTURE PDF

U toku bega naki pojedinci zaostaju, posustaju ili umiru. Peter van Mensch podijelio je muzeologiju na nekoliko vrsta: Obavestiti u tom smislu, znai rei drugome tako da i drugi mogu znati obavest. Francuska revolucija je osigurala uvjete za pojavu novog programa za muzeje.

Vesli-Meklinov model Zajedniko za sve ove teoije je uverenje da je komunikacija proces planiranog a time i kontrolisanog optenja Teorije uvara prolazaTeorije ravnotee Ove teorije polaze od premise da je cilj svake komunikacije uspostavljanje ravnozee ili saglasnosti izmeu subjekata komunikacije Nukomova teorija Ozgudova teorija kongruencije Festingerova teorija saznajnog nesklada Teorija menjanja stavova Roki Teorija smanjenja neizvesnostiTeorije uticaja medijaOve teorije se bave strukturom i prirodom uticaja medija na publiku Teorija katarze Teorija agrsivnih znakova i stimulativnih uticaja Teorija uenja posmatranjem Gerbnerova teorija kultivacije Teorije ubeivanja Ove teorije polaze od teze da je u svakoj komunikaciji sadrana namera da se utie na recipijenta Pojam ubeivanja Pojam nagovaranja ObmanjivanjeTeorija neverbalnog komuniciranja1.

Vitalna sfera ivota u porodici, sadrana je u prenoenju i usvajanju jezika ljudske komunikacije.

Otuda je u analizi masovne komunikacije, kako zbog same prirode masovnih medija, tako i zbog njihove ukljuenosti u ivot savremenog oveka, nepohodno postaviti pitanja o sadraju i strukturi poruka, poiljaocima i o njihovim mogunim efektima i ciljevima. Time se u odreenoj meri naruava princip ekonominosti komunikativnog procesa, ali se istovremeno doprinosi tome da se informativno dakle, novosteeno znanje lake odri u formi poruke, odnosno, da se pojavi u komunikolkgija obliku.

Hobs – Levijatan Skripta

Za pojedinca, to je atmosfera oputanja ali ne i rastereenja, budui da ne postoji cilj koji bi za sve bio isti i koji bi morali da svi zajedno dostignu.

Za svaku pojedinu zbirku formulira ga kustos zbirke sa suradnicima a na razini muzeja direktor kimunikologija kustosima pojedinih zbirki. Ritualni i transmisioni etiri teorijske orjentacije: Proces ostvarivanja veza meu ljudima 2. Habsburgovci su bili skloni manirizmu pa je tako krajem U ovom smislu, publika se pojavljuje kao aktivni pretraiva sadraja searcher i karakteristina je prevashodno za nove medije kao to su Internet, CD-Rom itd.

  HL-4070CDW MANUAL PDF

Prirodne rijetkosti zauzimaju svoje mjesto u riznicama. Ono se kao takvo titi i komuniiologija viim smislom. U najoptijem smislu, shodno prvim komunikolokim radovima, ova re oznaava primaoce poruka, bez obzira da li se radi o itaocima, gledaocima ili sluaocima, nezavisno i od prirode medija preko kojih se odvija komunikacijski proces, kao i od sadraja poruka.

Samoposmatranje, ili samoprocenjivanje koje predstavlja osnovu na kojoj subjekt pozicionira svoj komunikativni status u datoj situaciji, sadri dva aspekta, sliku o sebi self-image i samopotovanje. Medijumi zahtevaju izvesnu tehnoloku podrku, koja je u najveem broju sluajeva, potpuno izvan nae kontrole. Wednesday, September 12, 9: Po svojoj strukturi te veze mogu biti direktne ili indirektne, a determinisane su idejama, uverenjima, miljenjima i informacijama koje predstavljaju sadraj komunikacije.

Za publiku u ovom smislu, karakteristina je interakcija i normativna regulacija. Barok i prosvjetiteljstvo- muzeji preuzimaju ulogu u kulturi i pedagogiji. Nehomogenost ove publike potvruje se irokim spektrom razliitih interesovanja i potreba kao i meavinom sociokulturnih i sadrajnih kriterijuma koji je odreuju. Mehanike barijere, kao to su buka, ili kvar na tehnikom pomagalu, blokiraju komunikaciju u fizikom smislu. U trenutku kad pojedinac pone da misli samo na sebe bez obzira na druge, karakter masovnog bega se potpuno menja i prerasta u paniku, u borbu pojedinca protiv svih koji mu stoje na putu.

Bekstvo ne ukida razlike meu ljudima, ali ukida sve distance. Sam cilj je sveanost i taj cilj je dostignut.

Author: admin